Política de reembolso

Devolucions i Dret de Ressolució

Enpeudejoc Edicions no admetrà devolucions en les vendes de mercaderies que puguin ser reproduïdes o copiades fàcilment i amb caràcter immediat. La devolució de qualsevol mercaderia exigirà l'acord d'ambdues parts.

Enpeudejoc Edicions es reserva el dret d'exigir una indemnització per a compensar els possibles mals soferts per les mercaderies, així com per a recuperar les despeses directes ocasionats per la devolució. Enpeudejoc Edicions solament acceptarà la devolució de la mercaderia si:

1- En el termini marcat a aquest efecte per la Llei, el comprador exercita el seu dret de resolució. Enpeudejoc Edicions acceptarà l'exercici de l'esmentat dret única i exclusivament quan la mercaderia estigués en el mateix estat (no desprecintado ni instal·lat) que li va ser lliurat i llest per a la venda, amb el seu corresponent embalatge original i quan estigués en perfecte estat, i havent complert els requisits establerts en el punt que descriu el lliurament.

2- La mercaderia estigués defectuosa: Referent a això Enpeudejoc Edicions estarà al disposat en la Llei de Productes Defectuosos, procedint a substituir immediatament el producte per un altre amb idèntiques condicions i prestacions.

3- La mercaderia no li fos proporcionada en el termini que prèviament hagués indicat Enpeudejoc Edicions en la seva OFERTA EN FERMA.

4- Enpeudejoc Edicions procedirà igualment a retornar l'import de la mercaderia quan per causes no imputables (ja siguin directes o indirectes) a ella, es veiés impossibilitat de servir-lo.

5- Enpeudejoc Edicions acceptarà la devolució de la mercaderia quan per causes imputables a ella, el producte sol·licitat no es correspongués amb el sol·licitat pel client.

En virtut del disposat en la Llei d'Ordenació del Comerç Minorista així com en el regulat per la normativa comunitària (Directiva 97/7/CE), Enpeudejoc Edicions atorgarà un termini de 15 dies per a la resolució o desistiment del contracte.

No obstant l'anterior, Victor Arenas (Enpeudejoc Edicions( i conforme al disposat en la citada Directiva i Llei d'Ordenació del Comerç Minorista, podrà considerar que quan els productes sol·licitats pel client fossin clarament personalitzats i realitzats conforme a les especificacions del consumidor, o altres que en el seu moment determini, no prevaldrà el citat dret de resolució ni les presents condicions generals, prevalent per tant el contracte de compravenda interpartes subscrit. Aquest contracte serà emès per Enpeudejoc Edicions remès al CLIENT amb l'objecte d'acceptar les condicions en ell amatents i renunciant a les presents Condicions Generals.

català